تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - نگرانی..

فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی:
اینكه سالمی یا مریضی.اگر سالم هستی، دیگه چیزی نمونده كه نگرانش باشی؛ اما اگه
مریضی، فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش  باشی: اینكه دست آخر خوب می شی یا می
میری.اگه خوب شدی كه دیگه چیزی برای  نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بمیری، دو چیز
وجود داره كه نگرانش باشی:اینكه به  بهشت بری یا به جهنم.اگر به بهشت بری، چیزی
برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه به  جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان
قدیمی می شی كه وقتی برای نگرانی نداری!پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی
وجود نداره!! "دکتر شریعتی"


 
تاریخ : 1391/07/18 | 12:11 | نویسنده : nazi | نظرات