تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - میزکوچک رستوران..من
شیفته ی میزهای کوچک رستوران  ها هستم...
که بهانه نزدیک تر نشستن مان می شود...
و من ...
روبه روی تو ...
می توانم تمام حرف های نگفته دنیا را یک
جا بگویم..تاریخ : 1391/07/18 | 12:52 | نویسنده : nazi | نظرات