تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - توکل
توكل یعنی اجازه بدهی خداوند خودش تصمیم بگیرد
تو فقط دعا كن
و پیشاپیش شاد باش
و ایمان داشته باش كه خداوند
دعایـت را
بــــــــــــــــــزودی مســــــــتجاب میكند
چون خداوند نه به اندازه آرزویت
كه به اندازه امــــــــــــــید و اطـــــــــمینان توست كه میبخشد....تاریخ : 1392/08/28 | 10:45 | نویسنده : nazi | نظرات